Werkgroep Communicatie

Samenstelling werkgroep Communicatie
• Heleen Driessen, werkgroepcoördinator
• Rob Lehr, tevens secretaris Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.
• Rinus Dijkman, website
• Arjan Hogervorst, layout
• vacature

Neem voor informatie contact op met Heleen Driessen: nmrh@heleendriessen.nl.

Jaarprogramma 2018
De werkgroep adviseert en ondersteunt het bestuur van de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. en de werkgroepen Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Wat betreft de interne communicatie  binnen de Natuur- en Milieuraad zet de werkgroep in 2018 in op:
• de invoering van Google Drive als workspace voor het bestuur en alle werkgroepen en het begeleiden van het gebruik van Google Drive door alle bestuursleden en medewerkers.
• het archiveren van relevante documenten vanaf 2017 in Google Drive.
• het archiveren van de huidige voormalige website naar Google Drive.

Speerpunten voor de externe communicatie  in 2018 zijn:
• inrichten en onderhouden van een nieuwe website met als doelgroep het brede publiek.
• nieuwberichten schrijven en publiceren op de website.
• thema-avonden organiseren i.s.m. de andere werkgroepen.
• optreden als gastheer/gastvrouw bij publieksactiviteiten.
• een verkiezingsdebat organiseren in de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad
• publieksactiviteiten organiseren zoals boomplantfeestjes, Earth Hour, Nacht van de Nacht i.s.m. de andere werkgroepen.

Verder is de werkgroep proactief met de volgende thema’s:
• inzet social media bij intensivering berichtgeving aan brede publiek.
• opstellen plan voor adequate nieuwsvoorziening aan gemeente, bedrijven, provincie en zusterorganisaties in en rond Hengelo.
• werving nieuwe medewerkers.

Werkwijze
Er zijn ad hoc werkbijeenkomsten ter voorbereiding van een publieksactiviteit. Voor het overige is er een planning voor het opstellen van nieuwsberichten en andere werkzaamheden.
De conceptversies van teksten gaan per e-mail naar de werkgroepen of het bestuur. Deze worden vervolgens op basis van de geleverde opmerkingen bijgesteld naar de definitieve versie.
Er is regelmatig overleg per telefoon of e-mail.

Comments are closed.