Historie

Historie Vereniging van Volkstuinders Delden

Inleiding

Al in de 18e eeuw hadden de meeste bewoners van Stad Delden een stuk grond buiten de stad. Deze grond werd gebruikt als moestuin en voor het houden van kippen en eenden en vaak ook een geit, varken of ander klein vee.

Op oude plattegronden van Stad Delden zijn deze tuinen onder meer aangegeven als stroken grond achter de wallen (zie nieuwsbrief#18).

Een deel van deze gronden zijn in de loop der jaren verworven door de Stichting Twickel. Op foto’s uit de periode 1950-1970 is te zien dat het gebruik van de grond in al die jaren niet is gewijzigd (zie foto’s van moestuinen genomen vanaf de Watertoren aanwezig het Twentsstreekarchief).

De bouw van het bejaardencomplex De Jan Lucaskamp (gereed in 1973) en de aanleg van de Rondweg om Delden (gereed in 1971) hebben er toe geleid dat nog maar een klein deel van de oorspronkelijke grond in gebruik kon blijven voor moestuinen.

De nog resterende percelen grond werden door de Stichting Twickel verpacht aan inwoners van Delden.  Jaarlijks moest per 11 november (Sint Maarten) de pacht worden voldaan bij de Rentmeester. Daartoe had iedere pachter een pachtboekje. Hierin werd de voldane pacht bijgehouden en afgetekend. Eind 1975 waren er nog 32 pachters van een moestuin.

Volkstuinvereniging

In 1975 werden de hierboven genoemde 32 moestuinders schriftelijk geïnformeerd door de rentmeester van Twickel (brief van Ir. C. Brunt gedateerd 1.12.1975) over dat “ter vereenvoudiging van onze administratie” verhuur van tuinen in de toekomst alleen nog mogelijk zou zijn  door  “vorming van een vereniging die in één bedrag de huur aan Twickel betaald” .

Naar aanleiding van deze brief is onder leiding van toenmalige tuinbaas E. van Dijk een voorbereidingscommissie ingesteld. Dat heeft er toe geleid dat op 27 januari 1976 de Vereniging van Volkstuinders is opgericht in café De Engel te Delden.

Tijdens de voorbereidingsfase kwam de Gemeente Stad Delden naar buiten met het bericht dat aan de Sportlaan te Delden een strook grond onder de hoogspanningsleiding  was bestemd voor “volkstuinen”. De oprichtingscommissie kreeg het verzoek ook deze grond onder het beheer van de op te richten vereniging te brengen. In totaal 56 belangstellenden voor een tuin woonden de oprichtingsvergadering bij.

Situering Twickeltuinen

Complex Rondweg : 1e  termijn huurcontract met als looptijd 11.11.1975 – 10.11.1980 is gedateerd   31.10.1976, oppervlakte 12930 m² aan weerszijden van de Rondweg.   In 1987 vond uitbreiding plaats met grond aan de Cramersweide als compensatie voor het moeten opgeven van een deel van de grond in de Moestuin.  Huurcontract voor Rondweg en Cramersweide totaal 13709 m². Laatstelijk gewijzigd op 14.07.1998 in 13368 m² in verband met aanleg van een speelveld aan de Noorderhagen.

Complex Moestuin : De bestemming door de Stichting Twickel van een deel van de “Moestuin van Twickel” als volkstuinencomplex bood de mogelijkheid de gehuurde grond uit te breiden in drie tranches : 4000 m² huurcontract gedateerd 09.11.1977, 1500 m² huurcontract gedateerd 30.06.1983 en uitbreiding tot 6060 m² huurcontract gedateerd 07.03.1984.

Als gevolg van verhuur van grond in de Moestuin aan een andere huurder werd de voor volkstuinen beschikbare grond met ingang van 1986 gereduceerd tot 3040 m². Per 01.01.1994 werd door de Stichting Twickel de verhuur van grond in de Moestuin aan de Volkstuinvereniging geheel beëindigd.

Complex Benteloseweg : een voormalig maisland werd door Twickel in verhuur aangeboden ter vervanging van de grond in de Moestuin. In 1987 is de vereniging gestart met verhuur van volkstuinen op deze grond. Het was geen groot succes. Er werd geklaagd over wateroverlast en matige opbrengsten, waarschijnlijk het gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de vorige huurder van deze grond. Vanwege de toenemende leegstand werd de huur van deze grond per 15.03.1991 door de vereniging opgezegd.

Situering op Gemeente grond

Complex Sportlaan I : totaal 5290 m² gehuurd m.i.v. 1 februari 1976 (huurovereenkomst gedateerd 25.08.1976). Per 01.01.1980 uitgebreid met 28 m² i.v.m. toevoeging van grond voorheen bestemd als pad.

Complex Sportlaan II : totaal 4985 m² gehuurd m.i.v. 01.05.1978 (huurovereenkomst gedateerd 31.08.1978).

Complex Veldbloemen : totaal 2140 m² gehuurd m.i.v. 01.02.1986 (huurovereenkomst gedateerd 14.02.1986)

Afnemende belangstelling voor tuinen aan de Sportlaan dwong het toenmalige bestuur tot overleg met de Gemeente Stad Delden over teruggave van gehuurde grond aan de Sportlaan. Gedateerd 05.01.1995 verklaarde de gemeente Stad Delden zich bereid 1512 m² terug te nemen.  Op 07.04.1999 verklaarde de gemeente zich bereid in te stemmen met het huurvrij toewijzen van de tuinen 24,25,26,42,43 totaal 632 m² t.b.v. een andere bestemming. In 2011 is de huur vervallen van een perceel grond van 160 m² i.v.m. woonbestemming. Totaal verhuurbaar nog 10111 m².

Begin 2011 heeft de gemeente de grond op basis van een luchtfoto gemeten. De uitkomst was dat aan  de Sportlaan er 996 m² meer verhuurbare m² zouden zijn. Die uitkomst is door het bestuur bestreden. Op 25.07.2011 is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de gemeente Hof van Twente m.i.v. 01.04.2011 (de nieuw gemeten 8977 m² worden hierin genoemd) met handhaving van het oude huurbedrag.

Comments are closed.