Duurzame energie

Van experiment tot algemeen gebruik
De zonneauto van Solar Team Twente laat zien, dat het technisch mogelijk is om op zonne-energie te rijden. De meeste autobezitters willen echter liever brandstof tanken aan de pomp.
Dit voorbeeld laat zien dat er nog grote stappen te zetten zijn, voor je als gewone burger kunt zeggen, dat je alleen duurzame energie benut.
Ieder weet van school of uit de media dat de verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan het broeikaseffect. En het broeikaseffect leidt tot klimaatverandering: een te hoge temperatuur, stijging zeespiegel en vaker extreem weer.

• De meeste auto’s rijden nog steeds op lpg, benzine of diesel: fossiele brandstoffen.
• In de meeste huizen hangt nog altijd een cv-ketel op aardgas: een fossiele brandstof.
• De wasmachine, koelkast, tv en computer verbruiken elektriciteit. De meeste elektriciteit wordt nog steeds opgewekt met fossiele brandstoffen.

De afgelopen tien jaar is echter een belangrijke stap gezet. Duurzame energie is de afgelopen jaren iets van iedereen geworden, in plaats van een bijzondere hobby van enkele alternatieve medeburgers. Ook in Hengelo en omstreken is een veel groter draagvlak ontstaan voor omschakelen naar duurzame energie.
Gemeente Hengelo en Borne stippelen beleid uit om de overstap naar duurzame energie te bevorderen.

Energie Actieplan
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een klimaatakkoord opgesteld, waarin gemeenten, organisaties en het bedrijfsleven vastleggen wat ze tegen klimaatverandering gaan doen.
Daarin staat:
• hoeveel energie men gaat besparen
• hoeveel minder CO2 uit fossiele brandstoffen de lucht in mag
• hoeveel duurzame energie men gaat opwekken.

Hengelo vertaalt deze drie doelstellingen in een Energie Actieplan naar concrete acties. Het gaat om de periode 2017-2021.
De uitgangspunten zijn:
• een jaarlijkse energiebesparing van 2%
• 20% duurzame energieopwekking in 2023 en 40% in 2030
• 100% energieneutraal in 2050
• 45% ofwel 3.000 bestaande koopwoningen in Hengelo zijn zodanig geïsoleerd, dat ze energielabel B hebben.
Dit kan de gemeente alleen realiseren door samen te werken met inwoners, bedrijven en instellingen in Hengelo. Bekijk het gehele plan op https://www.hengelo.nl/webcontent/pdf_internet/woneninhengelo/Energieactieplan20172021.pdf.

Standpunt van de werkgroep Milieu
De werkgroep Milieu juicht de acties in het Energieactieplan toe.
De werkgroep heeft hierover contact gehad met de Stichting Groen Hengelo en met uitvoerders van Warmtenet/Ennatuurlijk.
De werkgroep heeft ook informatiebijeenkomsten bezocht van Wind voor Buren en van Natuur en Milieu Overijssel over windmolenprojecten in de regio. De werkgroep is voor plaatsing van windmolens in de regio, mits dat besluit is genomen na een goede communicatie met en draagvlak van belanghebbenden en een weloverwogen situering.

Comments are closed.