Werkgroep Milieu

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Milieu bestaat uit:
• Rob Lehr, interim werkgroepcoördinator en secretaris Natuur- en MilieuRaad
• Johan Molthof, afvaldossier
• Piet IJben, lid bestuur
• vacature
• Gerrit Dijkman, advies
Neem voor informatie contact op met Rob Lehr, nmrhengelo2016@gmail.com.

Jaarprogramma 2018
In de loop van het jaar ziet de werkgroep toe op:
• het aantal rangeerbewegingen met gevaarlijke stoffen volgens de Omgevingsvergunning van ProRail voor het spoorwegemplacement
• de externe veiligheid van de BRZO-bedrijven in regio Hengelo. BRZO-bedrijven vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, boven een bepaalde drempelwaarde. De werkgroep houdt de handhavingsrapporten bij.
• de aanpak van de lekkages bij AKZO
• het afvalbeleid in Hengelo en Borne

In de loop van het jaar concentreert de werkgroep zich enkele kwartalen op minimaal twee van de volgende milieuaspecten:
• bodem, water, lucht
• geluid en geur
• veiligheid
• duurzaamheid, klimaat en energie.

Voorlopige onderwerpen voor 2018 zijn:
• de milieubelasting voor inwoners, met name geluid en luchtverontreiniging. De werkgroep volgt de plaatselijke ontwikkelingen
• de transitie naar duurzame energie op lokaal niveau. De werkgroep verkent de mogelijkheden van windmolens in de regio en hout(pellet)kachels. Dit past in de recente besluiten van de overheid om het aardgasgebruik in bestaande woningen op korte termijn te vervangen door duurzame energie.
• mobiliteit en de gevolgen voor de luchtkwaliteit, met name in de woonwijken langs de A1

Werkbijeenkomsten
De maandelijkse werkbijeenkomst is op nu op woensdagmiddag, maar kan bij uitbreiding van de werkgroep opnieuw vastgesteld worden.

Tijdens de werkbijeenkomsten komt aan de orde:
• de actuele ontwikkelingen m.b.t. de milieuvergunningen van bedrijven in de regio
• de contacten met enkele grote bedrijven o.a. Elementis, Akzo, Twence
• het bepalen van het standpunt en de acties van de werkgroep
• het kenbaar maken van het standpunt bij de beleidsmakers per brief of in gesprek
• het bekend maken van het standpunt bij betrokken organisaties en de inwoners van de regio.
• onderwerpen, waarbij de werkgroep Milieu samen optrekt met de werkgroep Ruimtelijke Ordening, Natuur, Communicatie of andere betrokken organisaties
• afspraken maken over uit te voeren acties door de werkgroepleden en dat vastleggen

Tussentijds is meestal nog overleg per telefoon of per e-mail over actuele ontwikkelingen.

Comments are closed.