Werkgroep Natuur

Samenstelling werkgroep
De werkgroep Natuur bestaat uit:
• Wim ten Vaarwerk, werkgroepcoördinator
• Harmen Govaert, medewerker
• Wine Krol, medewerker
• Rob Lehr, bestuurslid
• Pieter Leutscher, bestuurslid
• vacature
• Hans Nijmeier, adviseur
Neem voor informatie contact op met Wim ten Vaarwerk: wvaarwer@gmail.com.

Jaarprogramma 2020
De werkgroep zet zich met de volgende activiteiten in voor het groenbeleid in Hengelo en Borne en omringende gemeenten.
Omgevingsvergunningen in verband met bomenkap. De werkgroep verdiept zich in de noodzaak van de aangevraagde kapvergunning van openbaar groen en dient zo nodig een zienswijze in. Als de werkgroep het standpunt heeft dat een kapvergunning onterecht verleend is, kan de werkgroep een bezwaar indienen.

Deelname aan de Groene Tafel. Dit is een overleg van gemeente Hengelo met groene organisaties. Het overleg is enkele malen per kaar. Ook het IVN, de KNNV, Groei & Bloei, NIVON en de Hengelose Bijenteeltvereniging nemen deel aan de Groene Tafel.
Bomenverordening en houtwallen. Hierin pleit de werkgroep voor het behoud van zoveel mogelijk bomen en houtwallen in en rond Hengelo en Borne.
Toezien op uitvoering groenonderhoud. Dit wordt sinds 1 januari 2017 onder verantwoordelijkheid van gemeente Hengelo uitgevoerd door Gildebor.
Beantwoorden van vragen. Inwoners van Hengelo signaleren bomenkap en vragen zich af of dat is toegestaan.

Werkbijeenkomsten
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar. Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld.
Tijdens de werkbijeenkomsten bespreekt de werkgroep:
• de actuele ontwikkelingen rond de aangevraagde en verleende kapvergunningen
• bestemmingsplanwijzigingen die de hoeveelheid groen inperken

• informatie uit groene overlegsituaties
• signalen van inwoners over het groenbeleid en het groenbeheer.
• welk standpunt de werkgroep inneemt en welke acties daaruit voortvloeien.
• plannen, waarin de werkgroep Natuur samenwerkt met de werkgroep Ruimtelijke Ordening en/of Milieu.

Wanneer dat nodig is, overleggen de werkgroepleden tussentijds via beeldbellen, e-mail of telefoon.

Comments are closed.